Bookmark and Share      english   hungarian  
BELÉPÉS []
Felhasználónév
Jelszó
Kategória []Felhasználói feltételek

Programlicit.hu
Felhasználási Feltételek

(hatályos: 2012. augusztus 1-től)

Az Felhasználási Feltételek tartalmazzák a CTK. Kft. (1182. Budapest, Gyergyó utca 29/b, képviseli: Kizman István ügyvezető igazgató), mint szolgáltató (“Szolgáltató,
http://www.programlicit.hu weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, reklámfelületeinek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban Felhasználási Feltételek, FF, ÁSZF).

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Fogalom-meghatározások:


· Szolgáltató: CTK. Kft. (1182. Budapest, Gyergyó utca 29/b a
http://www.programlicit.hu hirdetési és szolgáltatói webportál üzemeltetője.
· Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett programlicit.hu weboldalon függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen felhasználási feltételek értelmezésében valamennyi Felhasználó egyben Felhasználónak is minősül.
· Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d.) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a programlicit.hu weboldalon felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy egyéb hirdetés.

2. Felhasználási feltételek hatálya


· Jelen felhasználási feltételek a programlicit.hu weboldal használata, valamint a Szolgáltató reklám tevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
· A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
· A jelen felhasználási feltételek 2012. július hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
· A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
· A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a programlicit.hu weboldalon közzéteszi.

3. A programlicit.hu weboldalon használatára vonatkozó speciális rendelkezések

· A Felhasználó, amennyiben belép a programlicit.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak, - a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a programlicit.hu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a programlicit.hu weboldalon tartalmának megtekintésére.
· A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a programlicit.hu weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
· A Szolgáltató nem garantálja, hogy a programlicit.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja a felelősséget.
· Előfordulhat, hogy Felhasználók marketing kapcsolatfelvétel céljából a Szolgáltatótól minden elkötelezettség nélküli térítésmentes felhasználói jogot kapnak, abból a célból, hogy módjuk legyen megismerni a Szolgáltató által számára a későbbiek során szerződés ellenében felkínált szolgáltatásokat. A marketing kapcsolatfelvétel céljából felajánlott korlátozott hozzáféréssel kiegészített szolgáltatások Felhasználói semmiféle kötelezettséggel nem tartoznak és jogukban áll a felajánlott szolgáltatást. egy a Szolgáltatóhoz címzett e-mailben vagy bármilyen más formában elutasítani. Az elutasított szolgáltatás esetén a Szolgáltató által a kapcsolatfelvételhez használt adatok legkésőbb 72 órán belül törlésre kerülnek.

4. Szerzői jogok

· A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a programlicit.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
· Tilos a programlicit.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
· A programlicit.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
· A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
· Tilos továbbá a programlicit.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a programlicit.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
· Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
· A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a programlicit.hu weboldalon hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.

5. Display-Felhasználók felelőssége

· Jogszabályban meghatározott kivételekkel a programlicit.hu -n Felhasználó által elhelyezett Hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel.
· A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a programlicit.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

· Továbbá a programlicit.hu üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

6. A Felhasználók és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei

· A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan licitet, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét.
· A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
· A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
· A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
· Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az oldal kialakítását – ideértve a közvetlenül a licitek mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, a Szolgáltató határozza meg. Display Szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Felhasználó nem kifogásolhatja, igényt a licitje közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.
· Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a megadott adatok és az ajánlatoktartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba.
· A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem rendeltek el végrehajtást, felszámolást. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye áll fenn.
· Amennyiben a Felhasználó bármely, jelen pontban foglalt kijelentését vagy nyilatkozatát megszegi vagy azok közül bármelyik részben vagy egészben, lényegi tekintetben valótlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, úgy a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan a Ptk-ban meghatározott szavatossági jogokkal élhet.

7. Vegyes Rendelkezések

· A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
· Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
· Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
· Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

II. Különös rendelkezések

1. Szerződésképesség, regisztrálás

A CTK. Kft. által működtetett online aukciós piacterek és társoldalainak szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
- 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
- 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik, a CTK. Kft. által működtetett online aukciós piactér használata során, vagy gazdálkodó szervezet képviselője;
és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles valós adatokat megadni., Amennyiben a programlicit.hu tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok egy része, vagy egésze nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve CTK. Kft. online piacterének használatából kizárni.

2. Tilalmak


- A CTK. Kft. által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:
- veszélyes vegyi anyag,
- bármilyen fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
- alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
- lopott vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
- hamis vagy hamisított termék, (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék, vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
- hamis márka, - vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
- olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
- Szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
- emberi szerv, szövet;
- engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, bokszer, elektromos sokkoló, vipera, lundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb.);
- kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
- bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
- egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
- vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
- aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrácim;
- TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó, az adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz; - online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók, ideértve a programlicit.hu azonosítókat is;
- minden fogadással, vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
- durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.
- minden olyan a fentiekben fel nem sorolt tartalom, amit hatályos jogszabályok tiltanak.
Amennyiben bárki az eladók közül tiltott termékeket hirdet meg vagy kínál árverésre, azt kizárjuk a programlicit.hu közösségéből.

3. Díjak és számlázás


Díj: a programlicit.hu összes aukciós funkciójának, használatának díját, valamint a sikeres eladások (sikeres, lezárult licit) után felszámításra kerülő jutalékot a portálon elhelyezett aktuális díjtáblázat tartalmazza. A díjak termék, illetve szolgáltatás kategóriánként eltérőek lehetnek, a felhasználó kötelessége a tevékenységére vonatkozó díjtételek előzetes megismerése. Ezen díjtáblázat díjtételei minden felhasználóra, illetve tranzakcióra egyaránt érvényesek, amennyiben szerződő felek, külön megállapodás keretében ettől el nem térnek. Szolgáltató jogosult az aktuálisan közölt díjtáblázat díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét megváltoztatni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 20 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. A tájékoztatás módja a változások a programlicit.hu oldalon történő előzetes közzététele.
Díjköteles szolgáltatások: Lásd az Általános rendelkezések 5. pontját
A programlicit.hu ellenőrzött felhasználói számára 3937 Ft + ÁFA (br. 5000 Ft.) forint hitelkeretet biztosít, az oldal díjköteles szolgáltatásainak előzetes fedezése céljából. A hitelkeret összegét elérő felhasználó fiókja, amennyiben a negatív egyenleg nem kerül kiegyenlítésre felfüggesztésre kerül. 4. Aukció indítása, termék feltöltése, eladás
A CTK. Kft. által működtetett online aukciós piacteren aukció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.
A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és az aukció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukciózárás esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át az aukció nyertesének. A Felhasználó, mint eladó, az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag az aukciós, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító leütési árat kérheti el, amelyek a következők lehetnek.

Aukciós értékesítés során:
- az eladó által megjelölt és elért azonnali ár,
- a legmagasabb licit értéke, amely elérte, vagy meghaladta a minimál árat,
- minimálár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit.
- ajánlat fogadásának lehetősége esetén, az elfogadott ajánlat
- fordított árverés esetén az elfogadott ajánlat

Fix áras értékesítés esetén:
Az eladó által megadott fix árra érkező érvényes ajánlat.

A CTK. Kft által működtetett online aukciós piactéren, a terméklapon feltüntetett árak a felhasználói adatlapon megadott adózási szabályoknak, illetve az eladó által megadott adózási feltételeknek megfelelően tartalmazzák az általános forgalmi adót.

A Felhasználónak, mint eladónak CTK. Kft.. által működtetett online aukciós piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás nem lehetséges.
A Felhasználó nem licitálhat a saját maga által indított árverésen, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, a CTK. Kft. online aukciós piacterén regisztrált felhasználónevet felhasználva (önlicit). Önlicit esetén a CTK. Kft. jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

Nem megengedett olyan aukció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.
Aukcióindításkor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet azt elindítani, és egy további kiegészítő kategóriában is meg lehet jeleníteni azt.

Az aukció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre. Nem hirdethető meg olyan aukció, amely csak arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó aukcióit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható aukcióra, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

5. Licitálás és vásárlás:

A CTK. Kft. által működtetett online aukciós piactereken - a Ptk. 211. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.
A leadott licit, vagy érvényes ajánlat csak mindkét fél (az eladó és a vevő) beleegyezésével távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetén. A licittörlésre a CTK. Kft. nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a CTK. Kft. a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el!
Az aukció lezárását követően az eladó és a vevő között elektronikus szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a CTK. Kft. ügyfélszolgálatán nem jelzi, a CTK. Kft. jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimál árat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére, kivéve, ha a tranzakció jogszabály, vagy a jelen ÁSZF. bármely pontja miatt tiltott.
Az eladónak és a legmagasabb licitet adó vevőnek a licitálási periódus lejártának napjától számítva 3 (három) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra aukcióra bocsátani.

6. Felelősség


Az online aukciós piactér működtetését a programlicit.hu közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A programlicit.hu semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Jogszabályban meghatározott kivételekkel a programlicit.hu -n, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Felhasználó által elhelyezett ajánlatok vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Az ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a programlicit.hu -n, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
Továbbá a programlicit.hu üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során vis major alatt kizárólag az alábbi események értendők, amennyiben azok a szerződés teljesítését összefüggően egy órát meghaladó időtartamban befolyásolják: zendülés, felkelés, forradalom, háborús előkészület (mozgósítás, rekvirálás), háborúk, terrorcselekmények, gyakori fertőző járványok, árvizek, földrengések, tűzvészek, zavargások és sztrájkok, valamint a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavarok. Akit vis major súlyt, köteles a másik Felet 5 (öt) naptári napon belül értesíteni a vis major tényéről. Felek ebben az esetben egymással együttműködve járnak el és a következmények elhárítása érdekében egyeztetnek egymással. A vis major körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a jelen ÁSZF szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis major esemény nem befolyásolja.
Felhasználó vállalja, hogy teljes körűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és kötelezettségért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel az ajánlat közzétevőjeként.
Ezért a programlicit.hu nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A programlicit.hu nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A programlicit.hu azonban jogosult a tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a programlicit.hu kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.
A programlicit.hu nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a programlicit.hu -t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a programlicit.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a programlicit.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
Amennyiben a programlicit.hu online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a programlicit.hu az Ekrtv. alapján jár el, és az aukciót eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A programlicit.hu a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a programlicit.hu -tól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A programlicit.hu azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). A programlicit.hu online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a programlicit.hu nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a programlicit.hu márkanév alatt érhetőek el.

7. Visszajelzések és korlátozások


A programlicit.hu felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A CTK. Kft. semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.
A CTK. Kft. fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a CTK.Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.
A CTK. Kft. fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a CTK.Kft. értelmezése szerint ellenkezik, az online aukciós piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerinti szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.
Az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a CTK.Kft -vel, (csakúgy, mint személyes vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a programlicit.hu oldalon keresztül történt);
Információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon aukció vagy üzenet is, amelyet a CTK.Kft. értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;
· információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
· információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
· információ, amely CTK. Kft-vel kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más céghasonló paramétereire irányul.

8. Adatvédelem és adatkezelés


A programlicit.hu oldal hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adatvédelmi, adatkezelési rendelkezéseit, irányelveit, az ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT tartalmazza.

9. Reklamáció, kapcsolattartás


A programlicit.hu Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a programlicit.hu Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a programlicit.hu szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a nemzeti média és hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Copyright ©2012 Programlicit.hu. Minden jog fenntartva.
Az oldal használatával a következő rendelkezéseket fogadja el: Programlicit.hu FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Az oldal betöltődött: 0.085083 másodperc